Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Saskia van der Molen en haar opdrachtgevers. Er worden geen algemene voorwaarden aanvaard van derden behoudens schriftelijke instemming.

Samenstelling, honoraria en tarieven
Alle tarieven, toeslagen en te berekenen honoraria zijn gesteld exclusief het vastgestelde percentage omzetbelasting.

Boekingen
Saskia van der Molen is te boeken voor hele en halve dagen. De minimum boekingstijd is 1 uur. Hele dag boekingen worden berekend voor een aangesloten periode van 8 uur voor fotografie. Een 1/2 dag bestaat uit 4 uur. Voor commercials bestaan hele dagen uit 10 uur en 1/2 dagen uit 5 uur. Elk uur in de overschrijding van eerder overeengekomen boekingsperiode wordt beschouwd als overwerk dit wordt volgens standaard uurtarief in rekening gebracht, tenzij vooraf anders overeengekomen. Overuren voor commercials is standaard uurtarief plus 50%. Voor alle boekingen tussen 24.00 en 8.00 wordt 200% van het standaard tarief in rekening gebracht.

Een optie op een boeking dient uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van aanvang van de boeking te worden omgezet in een definitieve boeking. Bij niet tijdige bevestiging komen opties automatisch te vervallen.

Indien een andere opdrachtgever Saskia van der Molen voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de eerste optienemer op het eerste verzoek van Saskia van der Molen beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Zoniet, dan vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever de haar voor die betreffende datum boeken. Een boekingsovereenkomst is bindend en kan niet kostenloos worden geannuleerd.

CommerciŽle opdrachten krijgen altijd prioriteit boven niet onbetaalde opdrachten, testen, redactioneel- en vrij werk. Als Saskia van der Molen deelneemt aan redactionele opdrachten, testen of ander vrij werk mag het materiaal niet voor commerciŽle doeleinden of publicaties gebruikt worden zonder toestemming haar. Bij onbetaalde opdrachten komen onkosten, zoals reiskosten, voor rekening van de opdrachtgever tenzij vooraf anders overeengekomen.

Voorbesprekingen
Voorafgaand aan de boekingen zal geen honorarium berekend worden in het geval dat deze bespreking niet langer dan 1 uur duurt.

Mooi weer boekingen
Indien de opdrachtgever bij zijn boekingen duidelijk heeft aangegeven dat deze alleen van kracht wordt op voorwaarde dat het weer goed is, dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Bij een tweede annulering van een boeking is 50% van het standaard tarief verschuldigd, terwijl bij een derde annulering het gehele standaardtarief verschuldigd is.

Reistijd en reiskostenvergoeding
Voor de reistijd, te berekenen vanaf Amsterdam naar de opname locatie wordt 50% van het standaardtarief aan de opdrachtgever berekend met een afronding naar hele uren. Reiskosten buiten Amsterdam worden door de opdrachtgever vergoed op basis van het eerste klas NS tarief, in geval van het vervoer per auto dient de opdrachtgever een vergoeding te betalen van 0,30 Ä per kilometer. Indien van toepassing worden eventuele taxi en parkeerkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. de reiskosten voor eventuele buitenlandse opdrachten dienen door de opdrachtgever betaald te worden.
Bij een boeking voor een halve dag of minder buiten Amsterdam worden reisuren berekend op basis van de uurtarieven. Bij boekingen binnen Amsterdam worden geen reiskosten berekend, met uitzondering van parkeerkosten en uurboekingen. Uurboekingen buiten Amsterdam worden in rekening gebracht met het tarief voor een halve dag.

Annuleringen
Indien boekingen 48 uur voorafgaand aan de boekingsdag worden geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen de 24 uur wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht; bij annulering op de boekingsdag wordt 100% van het honorarium in rekening gebracht. In geval van een boeking voor meerdere dagen is het annuleringstermijn even lang als de periode waarvoor is geboekt, indien binnen deze termijn wordt geannuleerd, wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.

Betalingen
De opdrachtgever dient, binnen 30 dagen na de factuurdatum, het verschuldigde bedrag over te maken op de aangegeven bankrekening.
Onbetaalde facturen maken zonder ingebrekestelling een schadevergoeding forfaitair gelijk aan 15% van het factuurbedrag plus een nalatigheidinterest vanaf de datum van de herinneringsfactuur van 1,5% per maand eisbaar. Bij in gebreke blijven van betaling door de afnemer is Saskia van der Molen gemachtigd het openstaande bedrag, eventueel door inschakeling van een incassobureau, terug te vorderen, inclusief alle daaraan verbonden kosten.

Aansprakelijkheid
Saskia van der Molen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer zij een afspraak tussen haar en de opdrachtgever, niet goed of geheel niet nakomt.